کفترباز

کفترباز

عکاس: آیدین باقری

کفترباز
دسترسی به عدالت برای قربانیانِ شکنجه

دسترسی به عدالت برای قربانیانِ شکنجه

نویسنده: مهدی سمائی

دسترسی به عدالت برای قربانیانِ شکنجه
هنر و اندیشه رهایی: تأملاتی درباره «هنر انتقادی» و گرایش‌های آن

هنر و اندیشه رهایی: تأملاتی درباره «هنر انتقادی» و گرایش‌های آن

نویسنده: پوریا جهانشاد

هنر و اندیشه رهایی: تأملاتی درباره «هنر انتقادی» و گرایش‌های آن
درباره زخمی کهنه در سرزمین دانش

درباره زخمی کهنه در سرزمین دانش

بحثی درباره انتقادها به کارگاه‌های مدرسه تابستانه مطالعات فرهنگی / نویسنده: روزبه آقاجری

درباره زخمی کهنه در سرزمین دانش
صفحه 1