زندگی‌هایی که می‌توان به کُشتن داد: درباره‌ی مرگ‌سیاست

زندگی‌هایی که می‌توان به کُشتن داد: درباره‌ی مرگ‌سیاست

نویسنده: حسام سلامت

زندگی‌هایی که می‌توان به کُشتن داد: درباره‌ی مرگ‌سیاست
مروری بر آرا افسانه نجم‌آبادی

مروری بر آرا افسانه نجم‌آبادی

تلخیص و ترجمه: زهره عزیزآبادی

مروری بر آرا افسانه نجم‌آبادی
دكارت فراتر از پدیدارشناسی استعلایی ( تفاسیری اجمالی بر اساس نقد هایدگر به طرح دكارتی)

دكارت فراتر از پدیدارشناسی استعلایی ( تفاسیری اجمالی بر اساس نقد هایدگر به طرح دكارتی)

نویسنده: آنتونی اف. بیورز/ ترجمه‌ی مریم وحدتی

دكارت فراتر از پدیدارشناسی استعلایی ( تفاسیری اجمالی بر اساس نقد هایدگر به طرح دكارتی)
صفحه 1