روژئاوا: تضادها علیه مفاهیم

روژئاوا: تضادها علیه مفاهیم

نویسنده: فرید صابری

روژئاوا: تضادها علیه مفاهیم
جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی

جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی

مصاحبه با آلنکا زوپانچیچ، مصاحبه‌کنندگان: برنادت گروبنر و ایزابل اورتیز/ ترجمۀ فریبرز همایی

جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی
صفحه 1