معادله ای که می توان بر هم زد: گوشه چشمی به پدیدۀ تعرض جنسی به زنان

معادله ای که می توان بر هم زد: گوشه چشمی به پدیدۀ تعرض جنسی به زنان

نویسنده: نرگس ایمانی

معادله ای که می توان بر هم زد: گوشه چشمی به پدیدۀ تعرض جنسی به زنان
قوه موسِّس، خیابان و قیام 30 تیر

قوه موسِّس، خیابان و قیام 30 تیر

نویسنده: محمد ایروانی

قوه موسِّس، خیابان و قیام 30 تیر
بازی آدم‌کُشی و گرایش مدرن به «خصوصی‌سازی فضای عمومی»

بازی آدم‌کُشی و گرایش مدرن به «خصوصی‌سازی فضای عمومی»

نویسنده: اسلاوی ژیژک/ ترجمۀ ریحانه اصلان زاده

بازی آدم‌کُشی و گرایش مدرن به «خصوصی‌سازی فضای عمومی»
زن‌های ملّت: زن‌ها یا همسرانِ ملّت؟

زن‌های ملّت: زن‌ها یا همسرانِ ملّت؟

نویسنده: افسانه نجم‌آبادی/ ترجمۀ شیرین کریمی

زن‌های ملّت: زن‌ها یا همسرانِ ملّت؟
صفحه 1