مارکسیسم و شهر

مارکسیسم و شهر

نویسنده: جاناتان پراچکه/ ترجمه‌ی بهزاد ملک‌پور اصل

مارکسیسم و شهر
بررسیِ کتابِ «چه کسی دولت-ملت را می‌سُراید؟ زبان، سیاست، تعلق»

بررسیِ کتابِ «چه کسی دولت-ملت را می‌سُراید؟ زبان، سیاست، تعلق»

نویسنده: زهره عزیزآبادی

بررسیِ کتابِ «چه کسی دولت-ملت را می‌سُراید؟ زبان، سیاست، تعلق»
تنیدن در زبان (نگاهی به سیمایِ ادیب‌سلطانی در مقامِ مترجم)

تنیدن در زبان (نگاهی به سیمایِ ادیب‌سلطانی در مقامِ مترجم)

نویسنده: صابر دشت‌آرا

تنیدن در زبان (نگاهی به سیمایِ ادیب‌سلطانی در مقامِ مترجم)
صفحه 1