معادلات و تناقضات پراکسیس گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش دوم) - پروبلماتیکا

معادلات و تناقضات پراکسیس گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش دوم)

  کمال خسروی: بله. مدتی این مثنوی تأخیر شد. خوشحالم که می‌توانیم گفتگویمان را دنبال کنیم. پروبلماتیکا: مارکس در «هجدهم برومر لوئی بناپارت» نوشت: «انسان‌ها خود تاریخ خود را می‌سازند اما آنگونه که خود می‌خواهند و نه در شرایطی که … ادامه خواندن معادلات و تناقضات پراکسیس گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش دوم)