قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه

یادداشت مترجمان: متنی که پیشِ رو دارید قراردادِ اجتماعی یا همان قانونِ اساسی «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» است. با تشکیلِ شورای مؤسّسانِ متشکّل از همه‌ی گروه‌های اجتماعی شمالِ سوریه و اعلامِ نظامِ فدرال در مارسِ ۲۰۱۶، تدوینِ این قرارداد هم … ادامه خواندن قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه