سایه‌روشن‌های سرمایه (بخش دوم)؛ درباره‌ی فرم‌های اجتماعی