مدرنیته‌ی ایرانی به روایت نمادها (نظری به غروب خورشید (نا)زن)